Zagon stanovanjskega zadružništva v srednji in vzhodni Evropi

Stanovanjska problematika postaja ena izmed najbolj perečih vprašanj kakovosti življenja v Evropi. Pomanjkanje javnih investicij vodi v krčenje dostopnih najemnih enot, medtem ko se krepijo špekulativni privatni investitorji, ki potiskajo cene stanovanj v nebo. Na te izzive v nekaterih državah Evrope (Švica, Avstrija, Francija, Anglija…) uspešno odgovarjajo stanovanjske zadruge, ki so uspele na stanovanjsko področje ponovno vnesti vrednote solidarnosti, skupnosti, dostopnosti in preskrbe v skladu s potrebami. Pionirke stanovanjskega zadružništva v srednji in vzhodni Evropi poskušamo slediti tem zgledom in oblikovati našim okoljem lastne sheme zadružne stanovanjske preskrbe.

Na pogovoru o razvoju zadružništva v državah srednje in vzhodne Evrope se nam bodo predstavile:

Smarter Buildings (Beograd, Srbija)

Nova Cvernocka (Bratislava, Slovaška)

Rakoczi Kollektiva (Budimpešta, Madžarska)

Habitat for Humanity (Poljska)

Dogodek poteka v okviru večdnevnega sklopa delavnic o financiranju zadrug, ki jo v sodelovanju z zadružnimi iniciativami iz tujine organizira zadruga Zadrugator. Delavnice so del procesa gradnje mednarodne mreže stanovanjskih zadrug, katere namen je izmenjava znanj in izkušenj, medsebojna pomoč ter skupno delo na projektih.

Pogovor bo potekal v angleščini.


 

Smarter Building (Beograd, Srbija)

Smarter Building je iniciativa platforme Ko gradi grad. Od 2013 razvijamo prototip dostopnih stanovanj v Beogradu, ki bo povečal finančno neodvisnost in solidarnost med bodočimi prebivalci. V Srbiji močno primanjkuje dostopnih stanovanjskih rešitev, kar sili ljudi v najemanje dolgoročnih posojil, povečuje revščino in odvisnost na podlagi spola. Smarter Buildings si zato prizadeva (samo)organizirati in zgraditi model kolektivne stanovanjske preskrbe, ki bo služil kot zgled.

Smarter Building is an initiative of the Who Builds the City platform. Since 2013 we are working on a prototype model for affordable housing in Belgrade, that seeks to increase the financial independence and mutual solidarity amongst future residents. Serbia crucially lacks affordable housing options, forcing people into acquiring long-term debt, increases poverty, and gender-based dependence, Smarter Building aims to (self-)organize and construct a prototype model for a collective housing that can serve as an example.

Nová Cvernovka (Bratislava, Slovaška)

Skupnosti stanovanjski projekt je del kreativnega in kulturnega centra Nová Cvernovka, ki se nahaja v nekdanji kemični tovarni in študentskem domu. Združuje kretivno delovno okolje z javno rabo, živa kulturo in lokalno načrtovanje, ki se bo dopolnjevalo s stanovanji. Pilotni projekt skupnostnih stanovanj namerava ustvariti model dostopnih stanovanj z dimenzijo skupnosti in socialnim poslanstvo, ki bo integrirano v kreativno umetiško okolje. Poleg sobivanja je del celotnega porjekta namenjen tudi drugim rabam: stavba bo postal asredišče za nevladne organizacije na področju izobraževanja, civilne družbe in dviga kakvosti bivanja v mestu. Stanovanja v Nová Cvernovka so načrtovana za raznolike skupine, s poudarkom na učiteljeih, znanstvenikih, socialnih delavcih, inovatorjih, pa tudi umetnikih. Pilotni projekt pa želi ponuditi tudi del stanovanj za ljudi v tveganju družbene izključenosti. Rekonsturkcija stavbe naj bi se začela najkasneje do konca 2019.

The collective housing project is part of the creative and cultural centre Nová Cvernovka situated in a former chemical school and dormitory in Bratislava. It combines a creative working environment with public functions, vibrant culture and local design that will be complemented by the function of housing. This pilot of co-housing in Slovakia aims to create a model of affordable housing with a community dimension and social mission, integrated in creative artistic environment. In addition to cohousing, part of the overall project includes also other funtions. The building will provide a hub for non-profit organizations focused on education, civil society and improving the quality of life in the city. Housing in the Nová Cvernovka is designed for various social groups, especially teachers, scientists, social workers and innovators, as well as artists and creative people. The pilot project wants to provide a selected number of residential units also for people at risk of social exclusion. The reconstruction of the building is planned to begin at the latest by the end of 2019.

Rákóczi Kollektíva (Budimpešta, Madžarska)

Rákóczi Kollektíva (RK) je neformalna skupina mladih, ki poskuša vzpostaviti skupnostni, zadružni stanovanjski projekt. Velik del skupine izhaja iz družboslovnih znanosti (mnogi s področja urbanih/stanovanjskih študij), del pa je tudi umetnikov in aktivistov. Aktivni so tudi v različnih antisistemskih delih madžarske družbe – v zadružnem lokal/skupnostnem prostoru, skupini za stanovanjski aktivizem in organiziranje sosesk, v kritičnih družboslovnih kolektivih… RK želi najprej vzpostaviti prostor za bivanje, ki ga bo upravljala zadruga ter bo temeljil na skupnem odločanju in delitvi odgovornosti. Člani verjamejo, da lahko skupnostni dom prispeva tako k njihovi individualni in kolekitvni dobrobiti ter lahko hkrati služi kot osnova za širjenje zadružnega gibanja tako znotraj kot zunaj stanovanjskega področja. Zavezemajo se za oblikovanje ekonomsko in družbeno vzdržnih, dostopnih alternativ dominantnemu, na individualnih kreditih utemeljenemu lastništvu stanovanj.

Rákóczi Kollektíva (RK) is an informal group of young people from Budapest, Hungary, working on the establishment of a collective, cooperative housing project. Most of the core group members have a background in social sciences (many of us in the field of urban/ housing studies), but there are also artists, community organizers, etc. among us. We are active in various anti-systemic segments of Hungarian civic society – in a cooperative bar/ community space, in a group of housing activism and neighborhood organizing, in critically engaged social scientific collectives, etc. As a first step, RK wants to create a living space managed by a cooperative, which is based on collective decision making and on shared responsibilities. The members believe that a collective home can not only contribute to their individual and collective well-being, but also serve as a basis for pushing towards the spread of a cooperative movement inside and outside the domain of housing. The members are committed to provide an economically, socially sustainable and affordable alternatives to the dominant individual credit-based homeownership in Hungary.

Habitat for Humanity (Poland)

Habitat Poland ustvarja rešitve za družine s slabo kreditno sposobnostjo s samogradnjo stanovanjskih zadružnih iniciativ. Prek pilotnega porjekta Habitat POland podpira zadrugo 8 družin, ki sodelujejo v gradnji večstanovanjske stavbe. Družine so že kupile zemljišče na obrobju Varšave, sedaj pa Habitat Poland pomaga skupini pri pravnih in finančnih vprašanjih, vključno s procesom pridobitve hipotekarnega posojila. 

Habitat Poland is creating a solution for families with poor credit rating through a self-build housing cooperative initiative. In the pilot project, Habitat Poland is supporting a cooperative consisting of 8 families who collaborate in order to build a multi-family building. The families have already bought a plot of land on the outskirts of Warsaw. Habitat Poland is now guiding the group through the legal and financial arrangements, including the process of securing a mortgage.