Več o delovanju IŠSP

IŠSP se ukvarja z raziskovanjem, razvojem, zagovorništvom in promocijo dostopne stanovanjske preskrbe ter ozaveščanjem o stanovanju kot človekovi pravici. Trenutno smo posebej aktivni pri vzpostavljanju, v Sloveniji še nerazvite, skupnostne stanovanjske preskrbe, med katero spadajo stanovanjske zadruge

Pri razvijanju stanovanjskega zadružništva v Sloveniji sodelujemo predvsem z raziskovalnimi aktivnostmi, strokovno podporo in prenosom dobrih praks iz tujine. Ob enem delujemo kot promotorji stanovanjskega zadružništva in se zavzemamo za njegovo sistemsko ureditev, saj je to edina pot, da stanovanjske zadruge postanejo pomembno dopolnilo javni stanovanjski preskrbi pri zagotavljanju dostopnih in dostojnih najemnih stanovanj. Trenutno smo vodilni partner v projektu ZA STANOVANJSKE ZADRUGE, katerega osrednji cilj je razviti okolje, ki bo spodbudilo ustanavljanje stanovanjskih zadrug v Sloveniji. Znotraj projekta se participativno razvijajo raznolika orodja, ki bodo v prihodnje lahko služila razvoju zadružnih stanovanjskih projektov, obenem pa se aktivno dela na ozaveščanju, informiranju in zagovorništvu za sistemske spremembe, ki bi omogočile optimalni razvoj stanovanjskega zadružništva v Sloveniji.

Tudi kot rezultat našega delovanja se o stanovanjski problematiki v javnosti v zadnjih letih več govori, lokalne skupnosti, stanovanjski skladi in aktivni posamezniki iščejo nove možnosti za zagotavljanje dostopnih stanovanj, opazen je porast zanimanja za skupnostno stanovanjsko preskrbo (VPRAŠANJA ZA STANOVANJA Tegobe in želje iskalcev stanovanj ter priložnosti za stanovanjsko zadružništvo). Tudi na državni ravni so na načelni ravni prepoznali vlogo stanovanjskih zadrug. Narejeni so prvi koraki k vzpostavitvi okolja, ki bo omogočilo razvoj skupnostne stanovanjske preskrbe, in k implementaciji prvih projektov, ki bodo kazali smer za nadaljnji razvoj.

Leta 2018 smo dali pobudo za mednarodno mrežo alternativnih stanovanjskih iniciativ iz srednje in vzhodne Evrope – MOBA, katere cilj je izmenjava znanj in oblikovanje podpornih mehanizmov, vključno z instrumenti financiranja, za ustanavljanje dostopnih in ne-špekulativnih skupnostnih stanovanjskih projektov v tem delu Evrope. Mreža je v leta 2020 formalizirila svoje delovanje z ustanovitvijo evropske zadruge MOBA Housing SCE.

Z IPoP-om, PiNo in Avanto Largo ter Zavodom PIP smo oblikoval Mrežo STANOVANJA ZA VSE, skozi katero delamo na profesionalizaciji nevladnih organizacij in krepitvi njihove vloge pri naslavljanju problema stanovanjske preskrbe.

IŠSP po letih

IŠSP v letu 2020

Letno finančno poročilo IŠSP 2020

Poslovno poročilo IŠSP 2020

IŠSP v letu 2019

Letno finančno poročilo IŠSP 2019

Poslovno poročilo IŠSP 2019

Ekipa in odgovorne osebe

Rok Ramšak, direktor

Maša Hawlina, prokuristka

Anja Lazar, strokovna sodelavka

V IŠSP je bilo od ustanovitve veliko dela opravljenega na prostovoljni ravni, od novembra 2019 pa je na inštitutu zaposlena ena oseba.

IŠSP zaseduje enakopravno plačno politiko kjer najnižja neto plača ne sme biti nižja od minimalnih življenskih stroškov + 15%, zahteva se enako plačilo za enako delavno mesto, razmerje med najvišjo in najnižjo plačo pa ne sme presegati razmerja 2:1.