Iskanje podpore za vzpostavitev stanovanjskih zadrug

Dostop do primernega domovanja je temeljna človekova pravica, ki predstavlja osnovo za dostojno življenje ter je predpogoj za uveljavljanje vseh drugih temeljnih pravic. V Sloveniji se od osamosvojitve dalje ta pravica vztrajno spodjeda. V času, ko vse več ljudi ne more priti do stanovanja, so nove stanovanjske rešitve nujne. 

O tem, da bi lahko sodobne stanovanjske zadruge pomembno prispevale k reševanju vse bolj perečega stanovanjskega vprašanja tudi v Sloveniji, je bilo že veliko rečenega. Spomnimo se: stanovanjske zadruge so bile v bližnji preteklosti že vključene v programe nekaterih strank, celo koalicijske pogodbe in nacionalni stanovanjski program: če bi se uresničevali kazalnike Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-25, bi v letošnjem letu že imeli 60 zadružnih stanovanj. 

Tudi sedaj je pobud za stanovanjske zadruge po Sloveniji vse več, a za njihovo uresničitev so nujne sistemske spremembe – zakonodaja, ki bo uredila pravno podlago za pridobivanje zemljišč, gradnjo in delovanje stanovanjskih zadrug, ter ustrezne oblike financiranja.

Zato smo se pobudniki stanovanjskih zadrug odločili, da stvari vzamemo v svoje roke – s pomočjo pravnih strokovnjakov smo pripravili predlog zakonske rešitve, ki bi omogočila razvoj stanovanjskega zadružništva v našem prostoru. Predlog se osredotoča na vzpostavljanje tako najemnih stanovanjskih zadrug, ki preprečujejo privatizacijo in trajno ohranjajo zadružna stanovanja dostopna, kot tudi vzpostavitev lastniških stanovanjskih zadrug. Vsebina predloga je nastajala v pogovorih z najrazličnejšimi deležniki in naslavlja celoten življenjski cikel stanovanjskih zadrug, realizira pa se lahko bodisi kot novo poglavje stanovanjskega zakona, bodisi kot samostojni zakon o stanovanjskih zadrugah.

V podporo predlogu za zakonske rešitve smo sredi prejšnjega tedna zagnali kampanjo. Vzpostavili smo spletno stran, kjer lahko ljudje prispevajo svoj podpis podpore, obenem pa gradijo po svojih  željah in predstavah virtualno zadružno sosesko. Vzporedno smo pripravili 10 krajših video pričevanj, v katerih različni deležniki (zainteresirani za življenje v zadrugah, arhitekti, strokovnjaki za stanovanjsko problematiko, prostorski sociologi, iniciatorji stanovanjskih zadrug ipd.) osvetlijo, kaj stanovanjske zadruge so, zakaj si jih želimo in kako lahko prispevajo k javnemu interesu reševanja stanovanjskega vprašanja.  

S kampanjo in z zbranimi podpisi želimo političnim odločevalcem pokazati, da podpora (tudi v številkah) stanovanjskim zadrugam iz dneva v dan raste in da je čas, da država končno začne voditi aktivno stanovanjsko politiko – da se korenito loti stanovanjske reforme, začne vlagati v gradnjo dostopnih stanovanj, omogoči nove sodobne modele stanovanjske preskrbe ter postavi pravico do stanovanja za vse pred kratkoročne interese peščice privilegiranih dobičkarjev.

PODPRI IN PODPIŠI ZA STANOVANJSKE ZADRUGE!

Projekt Za stanovanjske zadruge je podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).